W 1958 roku grupa historyków krakowskich skupionych w Polskim Towarzystwie Historycznym podjęła inicjatywę wydawania krakowskiego pisma historycznego. W ten sposób został powołany do życia kwartalnik Małopolskie Studia Historyczne, który stał się platformą dyskusji i publikacji osiągnięć historyków głównie z województw krakowskiego, rzeszowskiego oraz kieleckiego.

 

         W roku 1967 pismo zostało przekształcone w Studia Historyczne, których wydawcą stała się Polska Akademia Nauk. Wydawane nadal jako kwartalnik, Studia Historyczne od początku były znaczącym głosem w polskich naukach historycznych.

 

         Po zmianach 1989/90 roku Studia Historyczne borykały się z podobnymi problemami, jak cała polska nauka. Powstawały problemy finansowe, redakcyjne – brak było funduszy na pełne objętościowo numery. Pojawienie się Internetu również nie sprzyjało rozwojowi pisma, które straciło sporo ze swojego wcześniejszego blasku. Nie bez znaczenia były zmiany zachodzące u wydawcy, czyli w Polskiej Akademii Nauk.

 

 

         W ostatnich latach niektóre numery pisma ukazywało się z pewnym opóźnieniem, pojawiały się łączone numery i prestiż pisma mocno na tym ucierpiał. Po przygotowaniu do druku numeru łączonego 3/4 za rok 2011 z funkcji redaktora naczelnego zrezygnowała prof. Irena Paczyńska.

 

         W chwili obecnej funkcję tę pełni Jakub Basista, który rozpoczął starania, aby kwartalnik odzyskał dawną pozycję i ponownie stał się liczącym się pismem historycznym w Polsce. Związane jest to z daleko idącymi zmianami.

 

         Od 2012 roku wprowadzany jest proces dostosowania Studiów Historycznych do międzynarodowych standardów. O profilu i charakterze pisma decydować będzie międzynarodowa Rada Naukowa. Przyjęto zasadę recenzji wszystkich artykułów, zgłaszanych do redakcji i publikacji jedynie tych, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Kwartalnik dopuszcza artykuły w języku angielskim oraz znacząco poszerzony zostaje dział recenzji książkowych.

 

         Niniejsza strona Internetowa jest również znakiem zmian i nowych porządków w Studiach Historycznych. Pierwszy i drugi numer 2012 roku wydawane są już pod szyldem nowego redaktora, ale przygotowane zostały podług dotychczas obowiązujących zasad. Zeszyt 3-4/2012 był pierwszym opracowanym według nowych reguł.

 

 

Spis treści roczników 1967-2012 jest dostępny na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki:

 

 

http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmeta1.element.element-mhp-ef323905-ea6f-4426-99b3-aef7c62d6135 

 

Ponadto Studia Historyczne są indeksowane przez:

 

EBSCO (Historical Abstracts with Full Text);

 

EBSCO (Discovery Service (EDS));

 

ProQuest Central;  

 

ProQuest Research Library databases;

 

IndexCopernicus. 

 

STUDIA HISTORYCZNE 1-2013

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marcin S t a r z y ń s k i, Civitas Nostra Cracoviensis. A Sketch of the Town

Politics of Kazimierz Wielki (part II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Jakub B a s i s ta, Fear and Hatred as a Feeder for Crowds in Early Modern

England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Artur P a t e k, Czesi pochowani w polskiej kwaterze cmentarza katolickiego

w Jerozolimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Gabriel D o h e r t y, Éire – Solidarność: The Irish Response to the Rise of Solidarność,

1980–1981 (part I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Artykuł recenzyjny

Jakub P o l i t, Europocentryzm czy europofobia? O wydanych w Polsce pracach

Johna Goody’ego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

John J e f f e r s o n, The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. The

Ottoman-Christian Confl ict from 1438–1444, Krzysztof Baczkowski . . . . . . . 107

Piotr S t o l a r s k i, Friars on the Frontier. Catholic Renewal and the Dominican

Order in Southeastern Poland, 1594–1648, Wiktor Szymborski . . . . . . . . . . . 111

David Wo r t h i n g t o n, British and Irish Experiences and Impressions of Central

Europe, c. 1560–1688, Anna Kalinowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Anna G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Gulliver in the Land of Giants. A Critical

Biography and the Memoirs of the Celebrated Dwarf Joseph Boruwłaski,

Jakub Janik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Warfare in Eastern Europe, 1500–1800, red. Brian L. Davies, Wojciech Krawczuk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Boerries K u z m a n y, Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert,

Tomasz Kargol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Stanisław P i j a j, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych

XIX w. (skład – organizacja – funkcjonowanie), Waldemar Łazuga 130

Aron S h a i, Zhang Xueliang. The General Who Never Fought, Jakub Polit . . . 134

Tadeusz D u b i c k i, Andrzej S u c h c i t z, Ofi cerowie wywiadu WP i PSZ

w latach 1939–1945. Słownik biografi czny, tom I, Jan Draus . . . . . . . . . . . . 137

Promises of 1968. Crisis, Illusion and Utopia, red. Vladimir Tismaneanu,

Tadeusz Czekalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770–1945,

Vol. III, Part 1: Modernism. The Creation of Nation-States, Vol. III, Part 2:

Modernism. Representations of National Culture, red. Ahmet Ersoy, Maciej

Górny, Vengelis Kechriotis, Mariusz Kaczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Artur G o s z c z y ń s k i, Epistolografi a w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.)

– II ogólnopolska konferencja naukowa (Kraków 15–16 listopada 2012 r.) . 145 

 

STUDIA HISTORYCZNE 2-2013

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Rafał K o b y l e c, Działalność polityczna szlachty województwa krakowskiego

podczas bezkrólewia po Władysławie IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Uliana K l y m i u k, Kwestia odzyskania niepodległości w działalności polskich

partii politycznych w Galicji (1914–1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Elizabeth B r y a n t, Reakcja Rabiego Stephena S. Wise’a na telegram Reignera:

Czy można było zrobić więcej?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Gabriel D o h e r t y, Irlandia – Solidarność: irlandzka reakcja na powstanie Solidarności,

1980–1981 (Część II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Wiesław C h a r c z u k, Oświata na Lubelszczyźnie a działania aparatu represji

PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Antonin K a l o u s, Matyás Korvin (1443–1490). Uherský a český král, Krzysztof

Baczkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Jean D e l u m e a u, Tajemnica Campanelli, Jakub Janik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Europa im 15. Jahrhundert. Herbst des Mittelalters – Frühling der Neuzeit?,

red. Klaus H e r b e r s, Florian S c h u l l e r, Adam Perłakowski . . . . . . . . . . . 243

Anna G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Queen Liberty: the Concept of Freedom

in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Katarzyna Kuras . . . . . . . . . . . . . . 248

Galizien im Diskurs. Inklusion, Exklusion, Repräsentation, red. Paula G i e r s c h,

Franziska S c h ö ß l e r, Florian K r o b b, Jan Surman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Anna G l i m o s - N a d g ó r s k a, Szkolnictwo Będzina 1795–1918 wraz z tekstami

źródłowymi, Maria Stinia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Michał Władysław U r b a n e k, Dębickie lata, Tomasz Pudłocki . . . . . . . . . . . . . 259

Janusz M i e r z w a, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Jacek

Piotrowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Wojciech S z a t k o w s k i, Goralenvolk. Historia zdrady, Alicja Jarkowska-Natkaniec

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Tadeusz B ó r - K o m o r o w s k i, The Secret Army. The Memoirs of General

Bór-Komorowski, Janusz Mierzwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Remembering Katyn, Alexander E t k i n d, Rory F i n n i n, Uilleam B l a c k e r,

Julie F e d o r, Simon L e w i s, Maria M ä l k s o o, Matilda M r o z, Aleksandra

Arkusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Jacek P i e t r z a k, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej

wojny światowej: ośrodki, instytucje, organizacje, Michał Michalski . . . . . . 278

Anuradha B h a t t a c h a r j e e, The Second Homeland. Polish Refugees in India,

Jakub Polit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Edmund N o w a k, Rozrachunki z przeszłością. Śledztwa i procesy oraz inne

następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku,

Andrzej Szczypka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

 

 

STUDIA HISTORYCZNE 3-2013

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan B a l b i e r z, Re-mapping Runic Landscapes. An Introduction. . . . . . . . . . . . 293

Dominika S k r z y p e k, Ujarzmione pogaństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Elena M e l n i k o v a, Inskrypcje runiczne jako narzędzie zapamiętywania: między

słowem mówionym a pisanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Klaus D ü w e l, Yuriy K u z m e n k o, Przegląd inskrypcji runicznych w Europie

Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Marcin S t a r z y ń s k i, Skandynawskie runy a pochodzenie herbów rycerstwa

polskiego: teoria runiczna Franciszka Piekosińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Leszek P. S ł u p e c k i, Inskrypcje runiczne z Bergen i gramoty na korze z Nowogrodu.

Porównanie dwóch sposobów pisania w języku potocznym . . . . . . . . 379

Krystyna S z e l ą g o w s k a, Naukowcy i magiczny świat runów. Początki naukowego

badania runów w XVII-wiecznej Skandynawii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Jan Ragnar H a g l a n d, Popularne użycie inskrypcji runicznych w lokalnej społeczności

w XIX-wiecznej Norwegii – narzędzie edukacyjne czy tajny język? 401

Anna Wa ś k o, Słowiańskie runy w badaniach polskich naukowców w XIX

wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Ragnhild L j o s l a n d, Przekazując tożsamość: współczesne runy z Orkney. . . . 415

Wojciech K r a w c z u k, Inskrypcje runiczne w Polsce – czy potrzebna jest nam

ich inwentaryzacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Noty o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

 

STUDIA HISTORYCZNE 4-2013

 

 

 

STUDIA HISTORYCZNE 1-2014

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Agnieszka B a r a n, Młyny w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile

(XVI–XVII w.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zbigniew M a z u r a k, Traktat Jaya (1794). Z dziejów stosunków amerykańsko-

-brytyjskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Roland B o e r, The Reverend and Friedrich Engels, or, the Radical Calvinism of

F.W. Krummacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Wojciech J a w o r s k i, Towarzystwa śpiewacze w Królestwie Polskim (1859–

–1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tomasz S k r z y ń s k i, From the History of the Polish Peasant Party in Kraków

in the Years 1945–1946. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Jakub B a s i s t a, Kim byli purytanie i czy w ogóle istnieli? . . . . . . . . . . . . . . . . 91

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

L. S z ö g i, P. K ó n y a, Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken – Šarišskí

študenti na európskych univerzitách 1387–1918, Jerzy Rajman . . . . . . . . . . 103

Dariusz K o ł o d z i e j c z y k, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka

źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium

Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Mariusz Kaczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Henryk K o c ó j, Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego, Adam

Cichosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Galizien. Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie? [Galicja. Peryferia

nowoczesności – nowoczesność peryferii?], Jan Surman . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Janusz P e z d a, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893,

Ewa Danowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Scott U r y, Barricades and Banners. The Revolution of 1905 and the Transformation

of Warsaw Jewry, Tomasz Gąsowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Joanna M. G u z i k, Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932–1945,

Łukasz Czarnecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Catherine E p s t e i n, Model Nazi. Arthur Greiser and the Occupation of Western

Poland, Piotr Mikietyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Marcin Z a r e m b a, Wielka trwoga: Polska 1944–1947: Ludowa reakcja na kryzys,

Andrzej Szczypka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Philippe P a q u e t, Madame Chiang Kai-shek. Un siècle d’histoire de la Chine,

Jakub Polit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Łukasz B u r k i e w i c z, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

Itinera clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

 

STUDIA HISTORYCZNE 2-2014

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Katarzyna N i e m c z y k, Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego

w końcu XV i początku XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Jakub B a s i s t a, The Anglican Church, Popular Protest and Corruption . . . . . 175

Katarzyna K u r a s, „Wojna totalna” w opiniach siedemnastowiecznych. Zbombardowanie

Brukseli przez Ludwika XIV w 1695 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Helena M. C h o r a c z y ń s k a, Geneza Historii literatury polskiej Feliksa Jana

Bentkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Andrzej S y n o w i e c, W kręgu publicystyki Józefa Putka – spór z Kościołem

katolickim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Mateusz K o s o n o w s k i, Postać i panowanie Bolesława Krzywoustego

w nowym historiografi cznym ujęciu. Kilka uwag o pracy Stanisława Rosika

Bolesław Krzywousty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Markus C e r m a n, Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800, Jakub

Janik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

E. Natalie R o t h m a n, Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects between

Venice and Istanbul, Mariusz Kaczka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Aleksander Ł u p i e n k o, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie

XIX wieku, Makary Górzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Robert T r a b a, Hans Henning H a h n, red., Polsko-niemieckie miejsca pamięci,

tom 4: Refl eksje metodologiczne, Piotr Kisiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Piotr Z y c h o w i c z, Pakt Ribbentrop–Beck czyli jak Polacy mogli u boku

III Rzeszy pokonać ZSRR, Mateusz Maleszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Rana M i t t e r, Forgotten Ally. China’s Word War II, 1937–1945, Jakub Polit . 282

Katherine L e b o w, Unfi nished Utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish So -

ciety, 1949–1956, Aleksandra Arkusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Marcin Wa s i e l e w s k i, Jutro przypłynie królowa, Konrad Bielecki . . . . . . . . 289

Franz R o t h e n b a c h e r, The Central and East European Population since

1850, Andrzej Synowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

 

 

 

 

 

STUDIA HISTORYCZNE 3-2014  (numer oczekuje na druk)

 

SPIS TREŚCI

 

1. Artur Goszczyński, NOWINY O EKSPLORACJI AMAZONKI W LIŚCIE NIEZNANEGO AUTORA DO FABRYCEGO BANFI, WIZYTATORA PROWINCJI POLSKIEJ ZAKONU JEZUITÓW

 

2. Rafał Niedziela, ANGLOMANIA W PRZEDREWOLUCYJNYM PARYŻU (1774-1789). BLASKI I CIENIE

 

3. Izabela Krasińska, INICJATYWY TRZEŹWOŚCIOWE W KRAKOWIE W LATACH 1839-1846

 

4. Mateusz Werner, POWSTANIE STYCZNIOWE W OPINII LIDERÓW NARODOWEJ DEMOKRACJI DO 1914 R.

 

5. Waldemar Potkański, DRUŻYNY BARTOSZOWE W LATACH 1908–1914. POLSKA INICJATYWA PARAMILITARNA Z OBSZARU GALICJI WSCHODNIEJ PRZED WYBUCHEM WIELKIEJ WOJNY

 

6. Piotr Nykiel, NA ODSIECZ TURKOM BRONIĄCYM GALICJI

 

7.  RECENZJE I SPRAWOZDANIA

            Hanna Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 312; ISBN: 978-83-63795-97-9. Edyta Pluta

            Maciej Ziemierski, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, ss. 399, ISBN:978-83-7638-29-68.  Ewa Danowska

Tomasz Szuber, Jak(ó)b Szela 14 (15) lipca 1787 – 21 kwietnia 1860, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014, ss. 344, ISBN: 978-83-7181-851-6.  Damian Szymczak 

            Antisemitism and its opponents in modern Poland, ed. by Robert Blobaum, Cornell University Press, Itaha and London 2005, ss. 348, ISBN: 978-0-8014-8969-3.  Tomasz Pudłocki

            Tomas Balkelis, The Making of Modern Lithuania, London and New York: Routledge 2009, 2011, ss. xxvii + 176, ISBN: 978-0-415-45470-4.   Jakub Janik

            And They Lived Happily Ever After. Norms and Everyday Practices of Family and Parenthood in Russia and Central Europe, eds. Helene Carlbäck, Yulia Gradskova and Zhanna Kravchenko,  Budapest – New York: Central European University Press 2012, ss. 326, ISBN: 978-61-5505-357-3.  Barbara Klich-Kluczewska

            IN MEMORIAM : Waldemar Kowalski, Ks. prof. dr hab. Jan Kracik (11.11.1941- 24.04.2014).

8. NOTY O AUTORACH 

 

STUDIA HISTORYCZNE 4-2014  (numer przygotowywany)

 

World War I in Central and South Eastern Europe

 

SPIS TREŚCI

 

1. James N. Tallon Albania's Long World War I, 1912-1924

 

2. Chris Kosov, Pre-war Politics and Bulgarian Public Opinion at the Outbreak of WWI (1913-1915)

 

3. Denis Clark, Wartime loyalties: British Foreign Office sympathy for Poland’s independence in the First World War

 

4. Mariusz Misztal, Cyprus and its Place in the Political Game of the Great Powers: The Offer of Cyprus to Greece in 1915. A British Perspective.

 

5. Piotr Nykiel Ottoman Soldiers in the Hospitals of the Kraków Fortress in 1916-1919

 

6. Christopher Blackburn, The Rebirth of Poland: American Humanitarianism after the Great War

 

7. O Autorach